Monthly Archives: April 2020

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน ตามนโยบาย Thailand 4.0————————————X สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน XX สำเนาทะเบียนบ้าน XX สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล XX สำเนาทะเบียนพาณิชย์ X————————————เพียงแสดงหลักฐานเอกสารตัวจริง ก็สามารถติดต่อขอรับบริการ หรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ยกเว้น 1. กรณีมอบอำนาจ : ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง2. กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสาร : พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารนั้นขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้นจากผู้ยื่นขอ3. กรณีผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำสำเนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง4. กรณีจำเป็นต้องใช้หลักฐานเอกสารอื่นๆ : ให้เป็นไปตามคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังประกาศต่อไปนี้1.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน2.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 4.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด6.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนพาณิชย์ เพื่อการติดต่องานจัดเก็บรายได้7.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อประกอบขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมุลฝอย และตลาดเอกสาร8.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใช้น้ำประปา การขอยกเลิก การขอย้ายมาตรน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการประปา 9.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธรุกรรมการขุดดินและถมดิน 10.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธรุกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 11.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใช้บริการฟรีอินเทอร์เน็ต12.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอดูภาพและคัดสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 13.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา14. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ15. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่องานทะเบียนราษฎร

Posted in หน้าแรก | Comments Off on ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้