Author Archives: bantham

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 รับโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ บริการรับยื่นเอกสารเพื่อรับโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อาคารงานพัฒนาชุมชน เอกสารที่นำมาด้วย มีดังนี้ 1.บัตรประชาชน 2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีมอบอำนาจ 1.หนังสือมอบอำนาจ 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ 3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ รายละเอียดคลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-409850-2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409858 งานพัฒนาชุมชน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประชาสัมพันธ์เงินโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีสอบถามเรื่องเงินให้ติดต่อพมจ.จังหวัดพะเยา โทร 054-449658 054-411147 , 054- 449546 https://csgmaster.dcy.go.th/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5 แบบฟอร์ม ปค4  แบบฟอร์ม ปค5 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Posted in หน้าแรก | Tagged | Leave a comment

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน ตามนโยบาย Thailand 4.0————————————X สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน XX สำเนาทะเบียนบ้าน XX สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล XX สำเนาทะเบียนพาณิชย์ X————————————เพียงแสดงหลักฐานเอกสารตัวจริง ก็สามารถติดต่อขอรับบริการ หรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ยกเว้น 1. กรณีมอบอำนาจ : ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง2. กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสาร : พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารนั้นขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้นจากผู้ยื่นขอ3. กรณีผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำสำเนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง4. กรณีจำเป็นต้องใช้หลักฐานเอกสารอื่นๆ : ให้เป็นไปตามคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังประกาศต่อไปนี้1.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน2.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 4.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด6.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนพาณิชย์ เพื่อการติดต่องานจัดเก็บรายได้7.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อประกอบขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมุลฝอย และตลาดเอกสาร8.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใช้น้ำประปา การขอยกเลิก การขอย้ายมาตรน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการประปา 9.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธรุกรรมการขุดดินและถมดิน 10.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธรุกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 11.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใช้บริการฟรีอินเทอร์เน็ต12.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอดูภาพและคัดสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 13.ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา14. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ15. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่องานทะเบียนราษฎร

Posted in หน้าแรก | Comments Off on ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

งานป้องกันฯ

Posted in หน้าแรก | Comments Off on งานป้องกันฯ

งานทะเบียนราษฎร

ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร “ เจ้าบ้าน ”    หมายความว่า    ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น  ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน  ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นๆก็ตาม  กรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน  หรือเจ้าบ้านไม่อยู่  ตาย  สูญหาย  สาบสูญ  หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน   “ ผู้อยู่ในบ้าน ”  หมายความว่า   ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน “ ผู้มีส่วนได้เสีย ”  หมายถึง  เจ้าบ้าน  , ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ  คัด  และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร , บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร “ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ”  หมายถึง  ผู้มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นโดยตรง “ ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ”  หมายถึง  ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ เอกสารนั้นโดยตรง แต่อาจเกี่ยวข้องโดยผลของกฎหมาย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ                 “ ทะเบียนบ้าน ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร “ ทะเบียนบ้านชั่วคราว ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ  หรือโดยบุกรุกป่าสงวน  หรือไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์  จะได้รับการแก้ไขเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติทำได้หลังจากได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ครบถ้วน อ่านเพิ่มเติมฯ  คลิกที่นี่

Posted in หน้าแรก | Comments Off on งานทะเบียนราษฎร

เฟสบุ๊ค ทต.บ้านถ้ำ

  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

Posted in facebook | Tagged , | Comments Off on เฟสบุ๊ค ทต.บ้านถ้ำ

เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Posted in weblink | Comments Off on เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

เบอร์โทรศัพท์/TelephoneNumber

เบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สำนักปลัดเทศบาล 054-409850-2 โทรสาร (FAX) 054-409859 กองช่าง 054-409856 กองคลัง 054-409865 กองการศึกษา 054-409857 กองสาธารณสุขฯ 054-409864 งานทะเบียนราษฎร์ 054-409860 งานป้องกันฯ 054-894303-4

Posted in ติดต่อ/contact us | Tagged | Comments Off on เบอร์โทรศัพท์/TelephoneNumber

ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และราคากลาง1.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5    1.1 เอกสารประกวดราคา    1.2 ราคากลาง2.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11    2.1 เอกสารประกวดราคา    2.2 ราคากลางหมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือ โทร 054-409854 (งานพัสดุ)ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มี.ค. 2563————————————————————ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประกอบ CT และอุปกรณ์ฯคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 15 ต.ค. 2562————————————————————ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มิ.ย. 2562————————————————————ประกาศ ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้เทศบาลอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ลงประกาศหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 มีนาคม 2562————————————————————ประกาศการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT ของศูนย์เด็กเล็กถ้ำมงคล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 2 ชุดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดลงประกาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561————————————————————รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศทางเว็บไซต์ทต.บ้านถ้ำ วันที่ 10 ตุลาคม 2561————————————————————1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนายสิงห์คาร ไชยวุฒิ)2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 8 (บริเวณข้าง ธกส. เดิม)3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 12 (ต่อเนื่องหน้าศาลาประชาคมฯ)4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 10 (สายพ่อศรีวรรณ-ยายต่อม)5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 11 (บริเวณวัดป่า-โทกข้ามป้อม)6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 5 (สายบ้านพ่อฤทธิ์)ประกาศทางเว็บไซต์ วันที่ 9 กรกฎาคม … Continue reading

Posted in หน้าแรก | Comments Off on ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง