Tag Archives: หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ/ข่าวสารหน้าแรก

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย
ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เมื่อวันทีี่ 20 พ.ค. 2564
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
7 มิถุนายน 2564
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
กำหนดการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข-แมว)
กองสาธารณสุขฯ ทต.บ้านถ้ำ ประจำปี 2564
อำนวยการโดยนายสมพันธ์ ธิวงษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ และทีมงาน
นางอาสาศิริ ศิริชัย ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
และ นายสมพล อินต๊ะสาร รักษาราชการผอ.กองสาธารณสุขฯ
🎶บริการสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับทาง ทต.บ้านถ้ำ เท่านั้น
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน รอรอบเก็บตก(ถ้ามีคนสละสิทธิ์)
หรือรอบสำรวจถัดไป(ประมาณเดือน ส.ค.64)
🎶การจัดซื้อวัคซีนเราทำตามระเบียบฯ ต้องมีการสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงก่อนเท่านั้น ขอความร่วมมือนำสัตว์เลี้ยงท่านไปฉีดวัคซีนตามกำหนด ดังนี้
👍👍👍 สถานที่ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านท่าน หมู่ที่ 1-12
ช่วงเวลาเช้า = 09.00-12.00 น. บ่าย = 13.00-16.00น.
วันที่ 20 พค 64 (เช้า) 💥หมู่ 1 (บ่าย) 💥หมู่ 2
วันที่ 21 พค 64 (เช้า) 💥หมู่ 3 (บ่าย) 💥หมู่ 4
วันที่ 24 พค 64 (เช้า) 💥หมู่ 5 (บ่าย) 💥หมู่ 6
วันที่ 25 พค 64 (เช้า) 💥หมู่ 7 (บ่าย) 💥หมู่ 8
วันที่ 27 พค 64 (เช้า) 💥หมู่ 9 (บ่าย) 💥หมู่ 10
วันที่ 28 พค 64 (เช้า) 💥หมู่ 11 (บ่าย) 💥หมู่ 12
💥รอบเก็บตก 💥
วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564
ณ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ท่านที่ไปหมู่บ้านท่านเองไม่ทันสามารถนำสัตว์เลี้ยงท่านไปตามกำหนดการได้เลย
ผู้รับผิดชอบงาน/สอบถามรายละเอียดโดยตรง
🎉 นายครรชิต ธงสิบเจ็ด สัตวแพทย์ชำนาญงาน โทร.064-341501

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การปฏิบัติตน หากมีญาติเดินทางกลับจากต่างจังหวัด  มายังจังหวัดพะเยา

1. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และกักกันตัวที่บ้านตนเอง (Home Qurantine) ไม่ไปร่วมงาน ร่วมกิจกรรม และสถานที่อื่นๆ โดยจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามและสังเกตอาการทุกวัน
2. กรณีเดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ให้สแกน QR Code ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาทำไว้ และให้เฝ้าระวัง สังเกตุอาการด้วยตนเองทุกวัน หากมีไข้หรือรู้สึกไม่สบายให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านในอำเภอนั้นๆ
3. ประชาชนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดพะเยาทุกคน รวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แสดงความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดีร่วมกัน โดยให้ปฏิบัติดังนี้ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ และสกน QR Code ไทยชนะทุกครั้ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน
เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5
แบบฟอร์ม ปค4 
แบบฟอร์ม ปค5
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++