LPA Report

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (ข้อ180)
2. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ181)
3. การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ182)
4. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม (ข้อ183)
5. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย (ข้อ184)
6. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ข้อ185)
7. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ186)
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน (ข้อ187)
9. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ188)
– มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
– มาตรการ-กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
– หลักเกณฑ์-มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน-กรณีเกิดการทุจริต
– มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
– มาตรการใช้ดุลยพินิจ
– มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากร

10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ (ข้อ189)
11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ (ข้อ190)