แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2561-2565

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

1. ปก
2. คำนำ-สารบัญ
3. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
5. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. ความเชื่อมโยงและแผนผังยุทธศาสตร์
7. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
8. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
9. รายละเอียดโครงการพัฒนา
10. โครงการเกินศักยภาพ
11. บัญชีครุภัณฑ์
12. การติดตามและประเมินผล