โครงสร้างผู้บริหาร


นายสมพันธ์ ธิวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ
โทร. 054-409866
นายเขียนทอง คำนวณ                              นายสมบูรณ์ แข่งขัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ                รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ

นายลอง เขียวงาม                                                             นายสรุิยา ช้างทรัพย์
ที่ปรึกษาฯ                                                                         เลขานุการฯ

นางอาสาศิริ ศิริชัย
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
โทร. 054-409855