โครงสร้างผู้บริหาร


นายสมพันธ์ ธิวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ
โทร. 054-409866 / 080-1200911
นายเขียนทอง คำนวณ                                                 นายสมบูรณ์ แข่งขัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ                                   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ
โทร 088-2501037                                                      โทร 063-8985238

นายลอง เขียวงาม                                                                                    นายสรุิยา ช้างทรัพย์
ที่ปรึกษาฯ                                                                                                 เลขานุการฯ
โทร 089-8358174                                                                                  โทร 088-2991996

นางอาสาศิริ ศิริชัย
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
โทร. 054-409855

 

โทร. 084-8867668 โทร 054-40986 โทร 054-40985
โทร 054-40987 โทร 054-40984