ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19

ติดตามสถานการณ์โควิด จังหวัดพะเยา
ได้ที่ http://www.phayao.go.th/covid/


แนวทางการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(กรมการแพทย์ วันที่ 1 มีนาคม 2565)
ใช้แนวทางนี้ ทั่วประเทศ
กลุ่มเสี่ยงสัมผัสจะไม่มีการกักตัว รายใหม่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
(ส่วนรายเก่า ก่อน 1 มีนาคม 2565 ยังปฏิบัติตัวจนครบคำสั่งกักตัว)

************************************************
คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 61/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่5549/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่5231-2/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ และ
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมฯ

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4650/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4649/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2732/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งนี้ คำสั่งฉบับดังกล่าวได้กำหนดห้ามการบริโภคสุรา
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
และกำหนดให้การจัดกิจกรรรมทุกกิจกรรม
ห้ามมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 150 คน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านถ้ำ ที่303/2564
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เวรยามรักษาการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐฯ
+++++++++++++++++++++++++++++

เตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง จะไปจังหวัดไหน ก็คลิกที่จังหวัดนั้นได้เลยจ้า
(13 กรกฎาคม 2564)

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2193/2564 และ 2194/2564
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1600/2564 
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
สาระสำคัญมีดังนี้
1.ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน
2.หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
29 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังตนเองและสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
29 เมษายน 2564
ประกาศ!!! วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขอหยุดจำหน่ายสินค้า 1 วัน เพื่อทำความสะอาด 
และขอเชิญชวน พ่อค้า-แม่ค้า 
ตลาดสดเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณแผงร้านท่านเอง 
ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
กรุณาเตรียม ไม้กวาดทางมะพร้าว และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆเข้าร่วม
จึงเรียนมาเพื่อประชาชนในพื้นที่โปรดทราบ 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ประกาศ 28 เม.ย.2564
ประกาศ!!!
ในวันที่ 27 เมษายน 2564
ทางหน่วยงานราชการร่วมด้วยฝ่ายปกครองตำบลบ้านถ้ำจึง
ได้มีการวางแผนและมีมาตราการป้องกันเพื่อบังคับใช้ภายในตำบลบ้านถ้ำ ดังนี้
1.ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ประกาศเรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน 
ถ้าหากฝ่าฝืนคำสั่ง จะมีการตักเตือนลงบันทึกและปรับไม่เกิน 500 บาท 
**มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหรือ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
2.ขอให้ประกาศเน้นย้ำ เรื่องการขอเข้าพื้นที่จากพื้นที่เสี่ยงและต่างจังหวัด
ที่จะเข้ามาภายในตำบลบ้านถ้ำ ต้องมารายงานตัวเพื่อขอเข้าพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้าน
ของแต่ละหมู่ เพื่อกรอกแบบฟอมส่งอำเภอเข้าระบบต่อไป
3.ฝ่ายปกครองชมรมทุกคนอำเภอ จะทำหนังรับรองการปฏิบัติหน้าที่
ในการตั้งจุดสกัดเข้า-ออกคัดกรอง ในขณะปฏิบัติหน้าที่
4.ขอให้ประกาศงดการออกกำลังกาย ที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก
เช่น ฟุตบอล เปตอง ขอให้งดการออกกำลังกายไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
5.ขอให้ประกาศถ้าหากเกิดการเสียชีวิตภายในหมู่บ้าน ขอให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ได้ร้องขอกับเจ้าภาพขอให้ทำอาหารเป็นแบบชนิดใส่กล่องทุกมื้อ
6.ขอให้ทุกหมู่ประกาศ ❌งดกิจกรรมการจัดงานรื่นเริงทุกชนิด❌ 
ถ้าหากมีกิจกรรมงานบุญเช่น บวช/ขึ้นบ้านใหม่ ในงานนั้นๆจะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
และจัดงานได้ไม่เกิน 20 คนต่องาน ภายในงานต้องมีการลงชื่อ-นามสกุล 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ก่อนเข้างานโดยจะมีฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจภายในงานด้วย
7.❌ห้ามมั่วสุมและในพื้นที่สาธารณะทุกแห่งของตำบลบ้านถ้ำ❌
8.กรณีตั้งด่านจุดสกัดคัดกรอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ
และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านถ้ำ 
จะตั้งจุดคัดกรองที่ 3 แยกตำบลบ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 
เวลา 08.30-20.30น. จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
หมายเหตุ...ประกาศอยู่ระหว่างรอลงนาม
*********************************************
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรม
ตามแนบท้ายคำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 1421/2564 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด