ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ/ข่าวสารหน้าแรก

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คลิกเพื่ออ่านประกาศ
3 ส.ค.2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คลิกเพื่ออ่านประกาศ
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการสรรหาต้องแสดงผลการตรวจหา
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK
ก่อนวันสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ซึ่งผลการตรวจเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกให้โดยสถานที่ตรวจ
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ ไม่รวมถึงร้านขายยา
(สถานที่ตรวจเช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกเวชกรรม) 

26 ก.ค.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการสรรหาต้องแสดงผล
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK รายละเอียดตามประกาศนี้
18 ก.ค.2565


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และภารโรง
ประจำปี 2565 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
24 มิ.ย.2565

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง รายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัด
ในระบบประมวลผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565
17 มิ.ย. 2565

ประกาศรายงานแผนดำเนินงาน 6 เดือน ประจำปี 2565
19 เม.ย. 2565

เชิญชวนประชาชนทั่วไป
ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)
ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ประจำปี 2564

ประกาศปิด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ตั้งแต่วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดบริการปกติในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศปิดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเขตพันธุ์รักษาสัตว์ป่าเวียงลอ-ปี2565
เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย. 2565
ประกาศวันที่ 31 มกราคา 2565
ประกาศวันที่ 26 มกราคา 2565


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี2565
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย(ุอุทกภัย)
ความเสียหายจากน้ำหลากและเข้าท่วมพื้นที่เพราะปลูกกระเทียม
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2654
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน
เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5
แบบฟอร์ม ปค4 
แบบฟอร์ม ปค5
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19

ติดตามสถานการณ์โควิด จังหวัดพะเยา
ได้ที่ http://www.phayao.go.th/covid/


แนวทางการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(กรมการแพทย์ วันที่ 1 มีนาคม 2565)
ใช้แนวทางนี้ ทั่วประเทศ
กลุ่มเสี่ยงสัมผัสจะไม่มีการกักตัว รายใหม่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
(ส่วนรายเก่า ก่อน 1 มีนาคม 2565 ยังปฏิบัติตัวจนครบคำสั่งกักตัว)

************************************************
คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 61/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่5549/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่5231-2/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ และ
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมฯ

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4650/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4649/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2732/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งนี้ คำสั่งฉบับดังกล่าวได้กำหนดห้ามการบริโภคสุรา
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
และกำหนดให้การจัดกิจกรรรมทุกกิจกรรม
ห้ามมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 150 คน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านถ้ำ ที่303/2564
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เวรยามรักษาการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐฯ
+++++++++++++++++++++++++++++

เตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง จะไปจังหวัดไหน ก็คลิกที่จังหวัดนั้นได้เลยจ้า
(13 กรกฎาคม 2564)

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2193/2564 และ 2194/2564
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1600/2564 
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
สาระสำคัญมีดังนี้
1.ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน
2.หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
29 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังตนเองและสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
29 เมษายน 2564
ประกาศ!!! วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขอหยุดจำหน่ายสินค้า 1 วัน เพื่อทำความสะอาด 
และขอเชิญชวน พ่อค้า-แม่ค้า 
ตลาดสดเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณแผงร้านท่านเอง 
ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
กรุณาเตรียม ไม้กวาดทางมะพร้าว และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆเข้าร่วม
จึงเรียนมาเพื่อประชาชนในพื้นที่โปรดทราบ 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ประกาศ 28 เม.ย.2564
ประกาศ!!!
ในวันที่ 27 เมษายน 2564
ทางหน่วยงานราชการร่วมด้วยฝ่ายปกครองตำบลบ้านถ้ำจึง
ได้มีการวางแผนและมีมาตราการป้องกันเพื่อบังคับใช้ภายในตำบลบ้านถ้ำ ดังนี้
1.ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ประกาศเรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน 
ถ้าหากฝ่าฝืนคำสั่ง จะมีการตักเตือนลงบันทึกและปรับไม่เกิน 500 บาท 
**มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหรือ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
2.ขอให้ประกาศเน้นย้ำ เรื่องการขอเข้าพื้นที่จากพื้นที่เสี่ยงและต่างจังหวัด
ที่จะเข้ามาภายในตำบลบ้านถ้ำ ต้องมารายงานตัวเพื่อขอเข้าพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้าน
ของแต่ละหมู่ เพื่อกรอกแบบฟอมส่งอำเภอเข้าระบบต่อไป
3.ฝ่ายปกครองชมรมทุกคนอำเภอ จะทำหนังรับรองการปฏิบัติหน้าที่
ในการตั้งจุดสกัดเข้า-ออกคัดกรอง ในขณะปฏิบัติหน้าที่
4.ขอให้ประกาศงดการออกกำลังกาย ที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก
เช่น ฟุตบอล เปตอง ขอให้งดการออกกำลังกายไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
5.ขอให้ประกาศถ้าหากเกิดการเสียชีวิตภายในหมู่บ้าน ขอให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ได้ร้องขอกับเจ้าภาพขอให้ทำอาหารเป็นแบบชนิดใส่กล่องทุกมื้อ
6.ขอให้ทุกหมู่ประกาศ ❌งดกิจกรรมการจัดงานรื่นเริงทุกชนิด❌ 
ถ้าหากมีกิจกรรมงานบุญเช่น บวช/ขึ้นบ้านใหม่ ในงานนั้นๆจะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
และจัดงานได้ไม่เกิน 20 คนต่องาน ภายในงานต้องมีการลงชื่อ-นามสกุล 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ก่อนเข้างานโดยจะมีฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจภายในงานด้วย
7.❌ห้ามมั่วสุมและในพื้นที่สาธารณะทุกแห่งของตำบลบ้านถ้ำ❌
8.กรณีตั้งด่านจุดสกัดคัดกรอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ
และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านถ้ำ 
จะตั้งจุดคัดกรองที่ 3 แยกตำบลบ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 
เวลา 08.30-20.30น. จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
หมายเหตุ...ประกาศอยู่ระหว่างรอลงนาม
*********************************************
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรม
ตามแนบท้ายคำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 1421/2564 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาก่อสร้าง
จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสายห้วยถ้ำ(จุดที่1)หมู่ที่12
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง
1.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสายห้วยถ้ำ หมู่ที่11 ต.บ้านถ้ำ
2.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสายห้วยป่าดำ หมู่ที่ 4 ต.บ้านถ้ำ
3.เสริมระดับผิวถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2565

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
แนบท่ายสัญญาก่อสร้างเลขที่ 21/2565 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่องการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ประจำปี 2564
ลงประกาศ 17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
ชุดเครื่องเสียงรับสัญญาณลำโพงเสียงไร้สาย
ชนิดในคลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409865
ลงประกาศ 5 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ลงประกาศ 21 ตุลาคม 2564

ประกาศจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง พย.ถ.14-002 สายบ้านถ้ำราษฎร์บำรุง
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ
คลิกเพื่ออ่านTOR
ลงประกาศ 14 ตุลาคม 2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-409865
18 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ จำนวน 1 คัน
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
08 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ปี2564
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
02 มิถุนายน 2564

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
19 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพฯ
29 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)
พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประจำปี 2564 

ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
03 มี.ค. 2564
————————————————————–
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
1.จัดซื้อรถไฮดรอลิกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน งบฯ 1,900,000 บาท
คลิกเพื่อรายละเอียดประกาศฯ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409854 ในวันเวลาราชการ
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 8 ต.ค. 2563
————————————————————–
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และราคากลาง
1.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
    1.1 เอกสารประกวดราคา
    1.2 ราคากลาง
2.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
    2.1 เอกสารประกวดราคา
    2.2 ราคากลาง
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือ โทร 054-409854 (งานพัสดุ)
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มี.ค. 2563
————————————————————
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประกอบ CT และอุปกรณ์ฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 15 ต.ค. 2562
————————————————————
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มิ.ย. 2562
————————————————————
ประกาศ ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้เทศบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 มีนาคม 2562
————————————————————

 

งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประจำปี 2565

📢ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง📢
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409867 ในวันและเวลาราชการ
03 มี.ค.2564
*******************************************************
(ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)
จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2564
เอกสารแนะนำภาษีป้าย ประจำปี 2564
(ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ตารางการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระหว่าง มิถุนายน-กันยายน 2563
ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

งานทะเบียนราษฎร

ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร

“ เจ้าบ้าน ”    หมายความว่า    ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น  ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน  ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นๆก็ตาม  กรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน  หรือเจ้าบ้านไม่อยู่  ตาย  สูญหาย  สาบสูญ  หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน

  “ ผู้อยู่ในบ้าน ”  หมายความว่า   ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

“ ผู้มีส่วนได้เสีย ”  หมายถึง  เจ้าบ้าน  , ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ  คัด  และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร , บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร

“ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ”  หมายถึง  ผู้มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นโดยตรง

“ ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ”  หมายถึง  ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

เอกสารนั้นโดยตรง แต่อาจเกี่ยวข้องโดยผลของกฎหมาย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

                “ ทะเบียนบ้าน ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

“ ทะเบียนบ้านชั่วคราว ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ  หรือโดยบุกรุกป่าสงวน  หรือไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์  จะได้รับการแก้ไขเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติทำได้หลังจากได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติมฯ  คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม/เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่/อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
สำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทร 054-409850-2
โทรสาร (FAX) เบอร์โทร 054-409859
กองช่าง  เบอร์โทร 054-409856
กองคลัง เบอร์โทร 054-409865
งานจัดเก็บรายได้ เบอร์โทร 054-409867
กองการศึกษา เบอร์โทร 054-409857
กองสาธารณสุขฯ เบอร์โทร 054-409864
งานทะเบียนราษฎร์ เบอร์โทร 054-409860
งานป้องกันฯ เบอร์โทร 054-894303-4
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เบอร์โทร 054-409866
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เบอร์โทร 054-409855
***********************
ที่อยู่ 119 ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
***********************
email : saraban@bantham.go.th