งานกิจการสภา

15178038_982811748518761_1749570812598512402_n
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา-ปี-2562

ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-พ.ศ.-2562

ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2562

ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.-2562

ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-พ.ศ.-2562

****************************************************

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยแรก-ครั้งที่-1-ปี2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ปี2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ปี2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ปี2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ปี2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามีัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-ปี2562

***************************************************

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2559

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2559

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2559

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2559

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2559

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2559

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยแรก ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2559

***************************************************