เบอร์โทรศัพท์/TelephoneNumber

เบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
สำนักปลัดเทศบาล 054-409850-2
โทรสาร (FAX) 054-409859
กองช่าง 054-409856
กองคลัง 054-409865
กองการศึกษา 054-409857
กองสาธารณสุขฯ 054-409864
งานทะเบียนราษฎร์ 054-409860
งานป้องกันฯ 054-894303-4

This entry was posted in ติดต่อ/contact us and tagged . Bookmark the permalink.