Category Archives: หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ประชาสัมพันธ์ กกต.จังหวัดพะเยา ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา เริ่มตั้งแต่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า หรือยื่นเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/  ยื่นขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2562 ติดต่อสอบถามโทร 054409867…………………………………………………………………………………………………………… คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5 แบบฟอร์ม ปค4  แบบฟอร์ม ปค5 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Posted in หน้าแรก | Tagged | Leave a comment

งานป้องกันฯ

Posted in หน้าแรก | Comments Off on งานป้องกันฯ

งานทะเบียนราษฎร

ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร “ เจ้าบ้าน ”    หมายความว่า    ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น  ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน  ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นๆก็ตาม  กรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน  หรือเจ้าบ้านไม่อยู่  ตาย  สูญหาย  สาบสูญ  หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน   “ ผู้อยู่ในบ้าน ”  หมายความว่า   ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน “ ผู้มีส่วนได้เสีย ”  หมายถึง  เจ้าบ้าน  , ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ  คัด  และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร , บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร “ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ”  หมายถึง  ผู้มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นโดยตรง “ ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ”  หมายถึง  ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ เอกสารนั้นโดยตรง แต่อาจเกี่ยวข้องโดยผลของกฎหมาย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ                 “ ทะเบียนบ้าน ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร “ ทะเบียนบ้านชั่วคราว ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ  หรือโดยบุกรุกป่าสงวน  หรือไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์  จะได้รับการแก้ไขเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติทำได้หลังจากได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ครบถ้วน อ่านเพิ่มเติมฯ  คลิกที่นี่

Posted in หน้าแรก | Comments Off on งานทะเบียนราษฎร

ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มิ.ย. 2562 ———————————————————— ประกาศ ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้เทศบาล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ลงประกาศหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 มีนาคม 2562 ———————————————————— ประกาศการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT ของศูนย์เด็กเล็กถ้ำมงคล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 2 ชุด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ลงประกาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ———————————————————— รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศทางเว็บไซต์ทต.บ้านถ้ำ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ———————————————————— 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนายสิงห์คาร ไชยวุฒิ) 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 8 (บริเวณข้าง ธกส. เดิม) 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 12 (ต่อเนื่องหน้าศาลาประชาคมฯ) 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 10 (สายพ่อศรีวรรณ-ยายต่อม) 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 11 (บริเวณวัดป่า-โทกข้ามป้อม) 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 5 (สายบ้านพ่อฤทธิ์) ประกาศทางเว็บไซต์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ———————————————————— ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว บริเวณเขื่อนน้อย-สำนักงานพลังไฟฟ้าห้วยแม่ผง ฯ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ———————————————————— ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ถนนสายบ้านแม่พิมพ์-แม่เพ็ญ 2. … Continue reading

Posted in หน้าแรก | Comments Off on ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง