ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

DJI_0037 (18)จดหมายข่าวงานภาษีเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คลิกเพื่ออ่านประกาศ
29 ธันวาคม 2560

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมฯ (เครื่องเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด) ฉบับที่1
17 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง แก้ไขเปลี่นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมฯ (เครื่องเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด) ฉบับที่2
17 มกราคม 2561

Posted in หน้าแรก | Tagged | Leave a comment

งานป้องกันฯ

oxigen

Posted in หน้าแรก | Comments Off on งานป้องกันฯ

งานทะเบียนราษฎร

ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร

“ เจ้าบ้าน ”    หมายความว่า    ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น  ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน  ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นๆก็ตาม  กรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน  หรือเจ้าบ้านไม่อยู่  ตาย  สูญหาย  สาบสูญ  หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน

  “ ผู้อยู่ในบ้าน ”  หมายความว่า   ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

“ ผู้มีส่วนได้เสีย ”  หมายถึง  เจ้าบ้าน  , ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ  คัด  และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร , บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร

“ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ”  หมายถึง  ผู้มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นโดยตรง

“ ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ”  หมายถึง  ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

เอกสารนั้นโดยตรง แต่อาจเกี่ยวข้องโดยผลของกฎหมาย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

                “ ทะเบียนบ้าน ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

“ ทะเบียนบ้านชั่วคราว ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ  หรือโดยบุกรุกป่าสงวน  หรือไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์  จะได้รับการแก้ไขเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติทำได้หลังจากได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติมฯ  คลิกที่นี่

Posted in หน้าแรก | Comments Off on งานทะเบียนราษฎร

เฟสบุ๊ค ทต.บ้านถ้ำ

 

Posted in facebook | Tagged , | Comments Off on เฟสบุ๊ค ทต.บ้านถ้ำ

เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

happy02 copy deo copy

newskm ginfo copy
data
e-governmentinfo 300_250

Posted in weblink | Comments Off on เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

เบอร์โทรศัพท์/TelephoneNumber

เบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
สำนักปลัดเทศบาล 054-409850-2
โทรสาร (FAX) 054-409859
กองช่าง 054-409856
กองคลัง 054-409865
กองการศึกษา 054-409857
กองสาธารณสุขฯ 054-409864
งานทะเบียนราษฎร์ 054-409860

Posted in ติดต่อ/contact us | Tagged | Comments Off on เบอร์โทรศัพท์/TelephoneNumber

ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว บริเวณเขื่อนน้อย-สำนักงานพลังไฟฟ้าห้วยแม่ผง ฯ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561
————————————————————
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ถนนสายบ้านแม่พิมพ์-แม่เพ็ญ
2. โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฯ ถนนสายหลังเตาบ่ม
3. โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฯ ถนนสายนายสุรินทร์ มงคล
ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
————————————————————
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายเหล่าเค็ดแก้ว(นายเสมอ) พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายนายนิพนธ์ เมืองชื่น พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยข้าวเน่า พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายหนามป่าเฮี้ยง1 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายหนามป่าเฮี้ยง2 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายร่องนกยูง พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายป่าลำไย พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
8.โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยโป่ง พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งหมู 1 ช่วง 2 พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
10. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งป่าแขม พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
11. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะพร้าว พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
12. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายข้าง รร.อนุบาลฯ พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
13. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งนอก พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.บ้านถ้ำ
14. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สันป่าก้าว สาย1 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งสะเรียม พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ
16. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะนะ พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ
17. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายอุ้ยยง พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
————————————————————
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประชาสัมพันธ์งานตกลงราคา รายละเอียดดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายน้ำปู๊ด)พื้นที่หมู่ 11
2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธาณะประโยชน์(สายจำสูรั๊ว)หมู่ที่5
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายร่องเดื่อ)พื้นที่หมู่ 11
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายห้วยลึก)พื้นที่หมู่ 5
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายบ่อขยะ)พื้นที่หมู่ 5
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายอุ้ยยง)พื้นที่หมู่ 11
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายนายศรีมุด เขียวงาม)พื้นที่หมู่ 5
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
————————————————————
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์จะตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุคัดเลือกและหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในวันและเวลาราชการ 054 – 409854
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด เอกสาร1 และ เอกสาร2
13 ธันวาคม 2560

————————————————————
ประกาศตกลงราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล บริเวณถนนร่องแม่ป๋าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด เอกสาร1 และ เอกสาร2
7 ธ.ค. 2560
————————————————————

ประกาศตกลงราคาจ้าง (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดด้าน)
1.โครงการซ่อมแซมทางเชื่อท คสล. (โครงการที่1)
2.โครงการซ่อมแซมทางเชื่อท คสล. (โครงการที่2)
3.โครงการจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ) รื้อวางท่อ
สอบถามเพ่ิมเติม 054409854 ในวันเวลาราชการ
30 ตุลาคม 2560
————————————————————

Posted in หน้าแรก | Comments Off on ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง