ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
รายละเอียดคลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-409850-2ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409858 งานพัฒนาชุมชน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์เงินโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
กรณีสอบถามเรื่องเงินให้ติดต่อพมจ.จังหวัดพะเยา
โทร 054-449658
054-411147 , 054- 449546
https://csgmaster.dcy.go.th/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5
แบบฟอร์ม ปค4 
แบบฟอร์ม ปค5

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Posted in หน้าแรก | Tagged | Leave a comment

งานป้องกันฯ

oxigen

Posted in หน้าแรก | Comments Off on งานป้องกันฯ

งานทะเบียนราษฎร

ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร

“ เจ้าบ้าน ”    หมายความว่า    ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น  ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน  ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นๆก็ตาม  กรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน  หรือเจ้าบ้านไม่อยู่  ตาย  สูญหาย  สาบสูญ  หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน

  “ ผู้อยู่ในบ้าน ”  หมายความว่า   ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

“ ผู้มีส่วนได้เสีย ”  หมายถึง  เจ้าบ้าน  , ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ  คัด  และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร , บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร

“ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ”  หมายถึง  ผู้มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นโดยตรง

“ ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ”  หมายถึง  ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

เอกสารนั้นโดยตรง แต่อาจเกี่ยวข้องโดยผลของกฎหมาย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

                “ ทะเบียนบ้าน ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

“ ทะเบียนบ้านชั่วคราว ”  คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ  หรือโดยบุกรุกป่าสงวน  หรือไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์  จะได้รับการแก้ไขเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติทำได้หลังจากได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติมฯ  คลิกที่นี่

Posted in หน้าแรก | Comments Off on งานทะเบียนราษฎร

เฟสบุ๊ค ทต.บ้านถ้ำ

 

Posted in facebook | Tagged , | Comments Off on เฟสบุ๊ค ทต.บ้านถ้ำ

เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

happy02 copy deo copy

newskm ginfo copy
data
e-governmentinfo 300_250

Posted in weblink | Comments Off on เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ

เบอร์โทรศัพท์/TelephoneNumber

เบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
สำนักปลัดเทศบาล 054-409850-2
โทรสาร (FAX) 054-409859
กองช่าง 054-409856
กองคลัง 054-409865
กองการศึกษา 054-409857
กองสาธารณสุขฯ 054-409864
งานทะเบียนราษฎร์ 054-409860
งานป้องกันฯ 054-894303-4

Posted in ติดต่อ/contact us | Tagged | Comments Off on เบอร์โทรศัพท์/TelephoneNumber

ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประกอบ CT และอุปกรณ์ฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 15 ต.ค. 2562
————————————————————
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มิ.ย. 2562
————————————————————
ประกาศ ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้เทศบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 มีนาคม 2562
————————————————————
ประกาศการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT ของศูนย์เด็กเล็กถ้ำมงคล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 2 ชุด
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ลงประกาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
————————————————————
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศทางเว็บไซต์ทต.บ้านถ้ำ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
————————————————————
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนายสิงห์คาร ไชยวุฒิ)
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 8 (บริเวณข้าง ธกส. เดิม)
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 12 (ต่อเนื่องหน้าศาลาประชาคมฯ)
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 10 (สายพ่อศรีวรรณ-ยายต่อม)
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 11 (บริเวณวัดป่า-โทกข้ามป้อม)
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 5 (สายบ้านพ่อฤทธิ์)
ประกาศทางเว็บไซต์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
————————————————————
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว บริเวณเขื่อนน้อย-สำนักงานพลังไฟฟ้าห้วยแม่ผง ฯ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561
————————————————————
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ถนนสายบ้านแม่พิมพ์-แม่เพ็ญ
2. โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฯ ถนนสายหลังเตาบ่ม
3. โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฯ ถนนสายนายสุรินทร์ มงคล
ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
————————————————————
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายเหล่าเค็ดแก้ว(นายเสมอ) พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายนายนิพนธ์ เมืองชื่น พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยข้าวเน่า พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายหนามป่าเฮี้ยง1 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายหนามป่าเฮี้ยง2 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายร่องนกยูง พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายป่าลำไย พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
8.โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยโป่ง พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งหมู 1 ช่วง 2 พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
10. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งป่าแขม พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
11. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะพร้าว พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
12. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายข้าง รร.อนุบาลฯ พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
13. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งนอก พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.บ้านถ้ำ
14. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สันป่าก้าว สาย1 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งสะเรียม พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ
16. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะนะ พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ
17. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายอุ้ยยง พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
————————————————————
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประชาสัมพันธ์งานตกลงราคา รายละเอียดดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายน้ำปู๊ด)พื้นที่หมู่ 11
2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธาณะประโยชน์(สายจำสูรั๊ว)หมู่ที่5
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายร่องเดื่อ)พื้นที่หมู่ 11
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายห้วยลึก)พื้นที่หมู่ 5
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายบ่อขยะ)พื้นที่หมู่ 5
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายอุ้ยยง)พื้นที่หมู่ 11
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายนายศรีมุด เขียวงาม)พื้นที่หมู่ 5
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
————————————————————

Posted in หน้าแรก | Comments Off on ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง