งานป้องกัน PDF พิมพ์ อีเมล

emergency
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานภารกิจหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี 9 ข้อ

1.  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
2.  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
4.  งานฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5.  งานวิเคราะห์และพิจารณความเห็น  สรุป  รายงานและเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการตามกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
6.  งานจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
7.  งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยต่างๆ
8.  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
9.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

IMG_0587 IMG_0608

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่สำคัญ  3  ประการ
1.  การช่วยชีวิต
2.  การพิทักษ์ทรัพย์สิน (การป้องกันอัคคีภัย , การดับเพลิง และการป้องกันการติดต่อลุกลาม)
3.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.  การช่วยชีวิต
           การช่วยชีวิตเป็นภารกิจอันดับแรกที่จะต้องปฏิบัติ  แต่การที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะต้องมีการออกสำรวจ  วางแผน  ป้องกัน  และระงับอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า  หรือคาดว่าจะต้องมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคาร  หรือทราบจากผ้ใกล้ชิดสถานการณ์  หรือผู้เห้นเหตุการณ์ว่า  มีคนติดอยู่ภายในอาคาร  หรือทราบจากญาติพี่น้องที่สามารถหนีออกมาก่อน  ได้แจ้งให้ทราบและจะต้องรีบเร่งหาทางช่วยเหลือ  ห่อนที่จะลงมือปฏิบัติอย่างอื่น

2.  การพิทักษ์ทรัพย์สิน
         การป้องกันอัคคีภัย หน้าที่ป้องกันอัคคีภัย  สามารถทำได้  2  ขั้นตอน  คือ
         1. การป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย
         2.  การบรรเทาความเสียหาย

         ในด้านการป้องกันอัคคีภัยนั้น  นอกจากการอบรม  แนะนำประชนให้ทราบถึงวิธีการป้องกันอัคคีภัย  อันอาจเกิดจากการประกอบกิจการต่างๆ  แล้วงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ส่งนายตรวจออกไปตรวจ  และแนะนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล  ด้วยการตรวจและแนะนำโดยการใช้บทบัญญัติ  และกฎหมายกระทรวงออกตาม  พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.2550 และพระราชบัญัติอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นหลักปฏิบัติ

3.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         เป็นการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและจัดส่งกำลังสมทบตามที่ได้รับคำร้องขอ  หรือเฆ็นว่าสถานการณ์นั้นอยู่ในขั้นที่รุนแรง  เช่น กรณีเกิดอุทกภัย  หรืออัคคีภัยและการขาดแคลน  เป็นต้น

 

 

จัดเก็บรายได้

พยากรณ์อากาศ

คณะผู้บริหารเทศบาล

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

เว็บไซต์คืนความสุขฯ

ข่าวสารตลาดแรงงาน

สกู๊ปพิเศษ

งานไฟฟ้า

งานประปา

น้ำตกผาถ้ำทอง

ม่อนดอยคำ

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Get the Flash Player to see this player.

.

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable