คู่มือประชาชนงานทะเบียนราษฎร์

1. การแก้ไขรายการ
2. การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธ์ุ
3. การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขสัญชาติ
4. การแก้ไขรายการกรณีบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง
5. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล
6. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
7. การขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23
8. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
9. การขอหนังสือรับรองการเกิด
10. การขอเลขที่บ้าน
11. การจำหน่ายชื่อเมื่อมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ
12. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าตายไปแล้ว
13. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
14. การแจ้งรื้อถอนบ้าน
15. การตรวจ คัดและรับรองเอกสาร กรณีต้นฉบับ
16. การตรวจ คัดและรับรองเอกสาร
17. การจำหน่ายชื่อกรณีตายในต่างประเทศ
18. การจำหน่ายชื่อกรณีมีชื่อมากกว่า 1 แห่ง
19. การเพิ่มชื่อ กรณีใช้สูติบัตร
20. การพิจารณาลงรายการให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง
21. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผัน
22. การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
23. การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัยชาติไทยได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่เป็นการถาวร 
24. การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย
25. การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไม่มีสัยชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทย
26. การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดต่างประเทศที่ไม่อาจเดินทางกลับได้
27. การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรปี2499
28. การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย
29. การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทย
30. การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศมีหลักฐานการเกิด
31. การเพิ่มชื่อกรณีคนสัยชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทาง
32. การรับแจ้งกายย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
33. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น
34. การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลเนื่องจากทุจริต
35. การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนไทย
36. การเพิ่มชื่อเด็กอนาถา
37. การรับแจ้งการตายกรณีไม่พบศพ
38. การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายผิดธรรมชาติ
39. การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น
40. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
41. การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน
42. การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
43. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน
44. การรับแจ้งการย้ายออก
45. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจัดการศพ
46. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
47. การรับแจ้งการย้ายเข้า
48. การรับแจ้งเกิดกรณีเกิดในบ้านและนอกบ้าน
49. การรับแจ้งเกิดกรณีเด็กถูกทอดทิ้ง
50. การรับแจ้งย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
51. การรับแจ้งย้ายปลายทาง
52. การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย
53. การรับแจ้งการย้ายออกและเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
54. การรับแจ้งเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น